1. Amaç ve Kapsam

Bu kılavuz, başvuruda bulunmak isteyen kişilerin, belgelendirme kapsamını ve şartlarını, ölçme ve değerlendirme sürecini, başvuru sahibi ve aday haklarını ve sertifika sahiplerinin sorumluluklarını inceleyebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

 

1. Amaç  ve Kapsam

2. Terimler ve Kısaltmalar

3. Durum Sorgulama

4. Başvuru Şartları ve Hakları

4.1. Başvuru

4.2. Başvurunun Kabulü

4.3. Başvurunun Tamamlanması

5. Ücretler ve Şartları

6. Sınav Şartları ve Hakları

6.1.Belgelendirme Kapsamındaki Sınavlar

6.2. Teorik Test Sınavları

6.3. Performansa Dayalı Sınavlar

6.4. Sınav Planlaması

6.5. Sınav Sırasındaki Şartlar

6.6. Soru veya Sınav İptali

7. Belge Kullanım Hakkı ve Şartları

7.1. Sertifikaya Hak Kazanma

7.2. Belgenin Askıya Alınması Ve İptali

8. Yeniden Belgelendirme Şartları ve Hakları

8.1. Gözetim

8.2. Yeniden Belgelendirme

9. İtiraz ve Şikayet Hakkı

 

2. Terimler ve Kısaltmalar

Aday: Merkeze yaptığı başvuru onaylanarak belgelendirme süreci başlatılmış kişidir.

Başvuru sahibi: Merkeze bir yeterlilik sertifikası almak için başvurmuş, henüz belgelendirme süreci başlatılmamış kişidir.

Başvurunun kabulü: Başvuru formunun Merkez tarafından alınmasıdır.

Başvurunun onaylanması: İnceleme sonucunda belgelendirmeye engel bir durum olmadığına onay verilmesidir.

Başvurunun tamamlanması: Başvuru için gerekli tüm evrakların, başvuru sahibi tarafından Merkez’e teslim edilmesidir.

Belge (Sertifika): Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak kullanım hakkını kazandığı Mesleki Yeterlilik Belgesi’dir.

Belgelendirme: Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak adına Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmesidir.

Belge geçerlilik süresi: Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, Ulusal Yeterlilik’ lerde belirlenen süre kadar, sertifikanın kullanım hakkının geçerli olacağı süredir.

Belgelendirilmiş kişi (sertifika sahibi): Belgelendirme süreci sonucunda yeterliliğini kanıtlamış ve Merkez’den adına düzenlenmiş sertifikayı kullanım hakkı kazanmış adaydır.

Birim tamamlama: Adayın, ilgili Ulusal Yeterlilik tarafından şart koşulan birim sınavlarından başarısız olduğu birim sınavlarını tekrarlama sürecidir.

Dikey ilerleme: Bir sertifikaya sahip olan adayın, daha üst seviye Ulusal Yeterlilik sertifikalarından birisini alması için uygulanan belgelendirme sürecidir.

İlk belgelendirme: Daha önce mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olmamış olan aday için uygulanan belgelendirme sürecidir.

Merkez: Besob Voctest Belgelendirme İktisadi İşletmesi

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Performans sınavı: Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisini ölçme sınavıdır.

Sertifika: bkz Belge.

Sertifika sahibi: bkz Belgelendirilmiş kişi.

Sınav seti: Adayın sınav ve değerlendirmesinde kullanılan, bir Ulusal Yeterlilik Birimi sınavına ait, soru kitapçığı, kumaş, desen, bilgisayar dosyası, cevap formu vb. tüm materyalleri içeren settir.

Teorik sınav: Alışılagelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ve alt yapısını ölçme sınavıdır.

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

Yatay ilerleme: Bir sertifikaya sahip adayın, diğer Ulusal Yeterlilik sertifikalarından birisini alması için uygulanan belgelendirme sürecidir.

Yeniden belgelendirme: Belge geçerlilik süresi dolan sertifika sahibinin belge kullanım hakkı süresini uzatmak için gerçekleştirilen süreçtir.

 

3. Durum Sorgulama

Aday Takip Sistemi vasıtasıyla, Merkez’ in web sayfası üzerinden Durum Sorgulama bölümüne kendi kullanıcı şifrenizle girerek, başvuru durumunuz, sınav tarihleriniz, sınav sonuçlarınız, belge durumunuz gibi bilgilere ulaşarak sürecinizi takip edebilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması ardından, tarafınıza ait kullanıcı (durum sorgulama) şifresi ve aday numarası, size iletilir. Şifre, Aday Takip Sistemi tarafından otomatik oluşturulur ve sizin dışınızda kimse göremez.

4. Başvuru Şartları ve Hakları

4.1. Başvuru

4.1.1. Merkez’ in web sayfası online başvuru bölümünden başvuruda bulunabilirsiniz. Merkez’ den temin edilebilen Başvuru Formu’nu doldurarak Merkez’ e elden veya faks ya da posta yolu ile de iletebilirsiniz.

4.1.2. Merkez’ in belgelendirme kapsamı, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterliliklerdir. Başvuru sahibinin, her bir başvuruda yalnız bir yeterlilikten başvuruda bulunma hakkı vardır. Başvuru Formunda bu seçimi yapmalısınız.

· Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3

(http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/031012/12UY0073-3JAKAR-SEVYE_3.pdf)

· Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4

(http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/031012/12UY0074-4_JAKAR-SEVYE_4.pdf)

· Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 5

(http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/031012/12UY0074-5JAKAR-SEVYE_5.pdf)

· Armürlü Dokuma Kumaş  Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3

(http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/031012/12UY0071-3_ARMR-SEVYE_3.pdf)

· Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü seviye 4

(http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/031012/12UY0072-4_ARMR-SEVYE_4.pdf)

· Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü seviye  5

(http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/031012/12UY0072-5_ARMR-SEVYE_5.pdf)
 

4.1.3. Doğru seçim yapabilmeniz için, ilgili UY’ yi (yukarıda MYK tarafından yayınlanmış resmi UY’lere link verilmiştir) ve bu kılavuzun 6. maddesini dikkatli incelemeniz tavsiye edilir. İnceleme sonucunda halen yardıma ihtiyaç duyarsanız, Merkez ile irtibata geçerek seçim konusunda destek alabilirsiniz.

4.1.4. Başvuru formunda ilk belgelendirme, dikey ilerleme, yatay ilerleme, belge yenileme ve birim tamamlama olmak üzere başvuru tipi seçenekleri vardır. Başvuru sırasında başvuru tipini seçmelisiniz.

·          İlk kez sertifika talebinde bulunacak kişi, İlk Belgelendirme;

·          Sertifika sahibi kişi, daha üst seviye sertifika almak için Dikey İlerleme;

·          Armürlü dokuma kumaş veya jakarlı dokuma kumaş yeterliliklerinin herhangi birinden sertifika sahibi kişi, diğer yeterlilikten sertifika almak için Yatay İlerleme;

·          Sertifika  geçerlilik süresi dolan sertifika sahibi kişi, Sertifika Yenileme, Dikey İlerleme ya da Yatay İlerleme;

·          Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olmuş kişi, diğer birimlerin sınavına girmek için Birim Tamamlama;

başvurusu hakkına sahiptir.

4.1.5. UY şartları gereğince, başvuru sahibinin performansa dayalı sınavlarda uygulamasını yapmak üzere, kumaş tipini ve desen programını seçme hakkı vardır. Başvuru sırasında bu seçiminizi yapmalısınız.

4.1.6. Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin, engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu belirtme hakkı vardır. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmesi durumunda, Merkez tarafından başvuru sahibine gerekli açıklama yapılır.

4.1.7. Başvuru sahibi, Merkez prosedürleri ile belirlenmiş ve bu kılavuzda geçen belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine, belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve hak kazanması halinde Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmemeye ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya dair yazılı beyanda bulunmalıdır. Başvuru Formu’nda bu beyanları işaretlemelisiniz.

 

4.2. Başvurunun Kabulü

4.2.1. Başvurunuz Merkez tarafından, aşağıdakiler açısından değerlendirilerek, uygun olması durumunda Aday Numaranız belirlenir;

·         Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen ön şartlar,

·         Prosedürle belirlenmiş Merkez şartları,

·         Merkez imkanlarının başvuru tercihlerini karşılayabilirliği,

·         Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin durumlarının, ilgili Ulusal Yeterlilik’ e göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği ve özel ihtiyaçların merkez imkanları dahilinde karşılanıp karşılanamayacağı.

4.2.2. Başvurunun onaylanması için ilgili Ulusal Yeterlilik’in (10) Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı’ ndabelirtilmeyen hiçbir ön şart aranmaz. (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi UY’lere link verilmiştir)

4.2.3. Başvurusu onaylanmayan başvuru sahibine, sebebi bildirilir; ihtiyaç hissettiği tüm açıklamalar yapılır. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

4.2.4. Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin başvurusu, şartlara uygunluk halinde dahi, ilgiliteşebbüs tarihinden itibaren bir yıl geçmeden onaylanmaz.

4.2.5. Onayın ardından, Başvuru Formu’ nda belirttiğiniz iletişim e-posta adresine, başvurunun onayına ait iletiyle, tarafınıza ait kullanıcı (durum sorgulama) şifresi ve aday numarası, Aday Takip Sistemi tarafından otomatik olarak iletilir.

 

4.3. Başvurunun Tamamlanması

4.3.1. Başvurunun tamamlanabilmesi için (başvuru sahibinin sınav planlarına dahil edilebilmesi için) tarafınızdan  imzalanmışBaşvuru Formu ile birlikte aşağıdaki evraklar istenir.

·       Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya ATM makbuzu

·       Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)

·       Bir adet vesikalık fotoğraf

·       Başvuru sahibinin, belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayacağına dair yazılı beyanı (Başvuru Formu’ nda mevcuttur)

·       Gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya ilişkin Aday Sınav Beyanı

4.3.2. İşverenleri tarafından sınav başvuruları yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca Merkez’e iletmesi ile de başvuru tamamlanabilir.

4.3.3. Başvuru sahibi tarafından başvuru evrakları tamamlandığında, başvuru sahibi, ‘aday’ olarak sınav planlarına dahil edilir.

4.3.4. Belgelendirme başvurusu tamamlanan aday, sınav planlarına dahil edilmeden önce MYK onayı beklenir.

 

5. Ücretlendirme Şartları ve Hakları

5.1. İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için sınav, sertifika ve gözetim ücretleri ve olası indirim oranları yıllık olarak, BESOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Merkez’in web sayfasından ilan edilir. Hiçbir başvuru sahibine özel ücretlendirme uygulanmaz.

5.2. Sınav ve sertifika ücretleri, web sayfasında ilan edilen banka hesap numaralarına yatırılır. Başvuru yapılacak belgelendirme ücretinin bankaya ödenmesi, eğer bireysel olarak yapılacak ise, adayın ödeme açıklaması kısmında SINAV ÜCRETİ ifadesi, TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi Merkez’e ulaştırması gerekir.

5.3. Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte, önceden bildirmeksizin ve mazeretsiz olarak sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Sınav ücreti iade edilmez.

5.4. Daha önceki düzenlenmiş olan sınavlardan  başarısız olan adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara en fazla bir yıl içerisinde ve bir kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste iki sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.

5.5. Başvuruda bulunmuş, ancak ücretsiz sınav hakkının geçerli olduğu bir yıl içerisinde sınav açılmadığı için hakkını kullanamamış olan adaylar, açılacak ilk sınava ücretsiz olarak alınır.

5.6. Kapsam genişletme başvurularında, ilk sertifikalandırma tarihinden altı aydan daha az süre geçmiş ise, yeni hedeflenen sınav ücreti %50 indirimli olarak, sertifika ücreti aynen uygulanır. Altı ay ve daha fazla süre geçmiş ise yapılan başvurularda, Merkez’in web sayfasında ilk belgelendirme için yayınlanan sınav ve sertifika ücretleri geçerlidir.

5.7. Belgesi iptal edilen kişilerin yeni başvurularında,  Merkez’in web sayfasında ilk belgelendirme için yayınlanan sınav ve sertifika ücretleri geçerlidir.

5.8. Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması veya belgenin yıpranması durumunda, belgenin yenilenmesi için Merkez’in web sayfasında yayınlanan sertifika ücreti talep edilir.

5.9. Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin, ücretsiz sınav hakkı veya indirim hakkı yoktur. İlgili Usulsüzlük, Hile ve Kopya Tutanağı’ nın tarihinden itibaren bir yıl sonra yeni başvuruda bulunabilir;  Merkez’in web sayfasında yayınlanan gözetim, sınav ve sertifika ücreti talep edilir.

 

6. Sınav Şartları ve Hakları

6.1. Belgelendirme Kapsamındaki Sınavlar

6.1.1. Merkez’de, başvurunuza göre, ilgili Ulusal Yeterlilik Birimleri’nin (8)Ölçme Ve Değerlendirmeşartlarında belirlenmiş, aşağıda sıralanan sınavlar uygulanır. (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

·          A1 Kalite Güvencesi, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi için

Teorik sınav olarak T1 Test sınavı

·          A2 İş Planlama ve Mesleki Gelişim Birimi için

Teorik sınav olarak T1 Test sınavı

·          A3 Dokuma Kumaş Analizi Birimi için

Teorik sınav olarak T1 Test sınavı ve

Performansa dayalı sınav olarak P1 Örgü çizim sınavı ve P2 Dokuma kumaş analiz uygulaması

·          A4 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Birimi için

Teorik sınav olarak T1 Test sınavı ve

Performansa dayalı sınav olarak P1 Dokuma kumaş desen hazırlama uygulaması

6.1.2. Hangi sınavlara alınacağınız aşağıdaki şartlara göre belirlenir.

·  İlk belgelendirme başvurusunda bulundu iseniz, yukarıda belirtilmiş tüm birim sınavlarına,

·  Birim tamamlama başvurusunda bulundu iseniz, daha önce başarısız olduğunuz birim sınavlarına,

·  Yeniden belgelendirme başvurusunda bulundu iseniz ilgili Ulusal Yeterlilik’in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi şartlarına göre;

·  Yatay veya dikey ilerleme başvurusunda bulundu iseniz fark sınavlarına;

alınacaksınız.

6.1.3. Sınav hazırlığı ve değerlendirmesinde görev alanlar, MYK şartlarını sağladığı onaylanmış uzmanlardır.

6.1.4. Sınavlarda, Belgelendirme Program Komitesi ve MYK tarafından onaylı Teorik ve/veya Performans Sınav Setleri’ ni cevaplandırmanız ve/veya uygulamanız istenir.

6.1.5. Merkez sınav setlerinin ve hazırlanma yöntemlerinin uygunlukları Belgelendirme Program Komitesi, TÜRKAK ve MYK tarafından onaylanmıştır.

6.1.6. Teorik ve Performans sınav setlerinde, Ulusal Yeterlilik Birim’ lerinin kapsamında yer alan öğrenme çıktılarına ait tüm  başarım ölçütlerine karşılık gelen soru ve uygulamalar yer alır. (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

6.1.7. Sınav Setlerinde adaya, ilgiliUlusal Yeterlilik Birimi’nde yer alan her başarım ölçütü sorulur ve/veya uygulatılır;  yer almayan hiçbir başarım ölçütü sorulmaz ve/veya uygulatılmaz.  (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

6.1.8. Aday son bir yıl içerisinde başarılı olduğu sınavlardan muaftır.

6.1.9. Birim tamamlama başvurusunda bulunmuş adayın, bir diğer ‘Yetkilendirilmiş Kuruluş’ dan başarılı olduğu birim sınavları var ise, adaydan ve/veya kuruluştan, Ulusal Yeterlilik’ e uygun bir değerlendirmeye tabi tutulduğunun kanıtları istenir.

 

6.2. Teorik Test Sınavları

6.2.1. Adayın, teorik mesleki bilgisinin ve alt yapısının ölçüldüğü sınavlardır.

6.2.2. Sınavlar Sınav Sistemi ile bilgisayar ortamında, on-line ve çevrim dışı olarak gerçekleştirilir.

6.2.3. Sizden çoktan seçmeli test sorularını cevaplamanız beklenir.

6.2.4. Sorular eşit puanlı olup doğru cevap sayısı esas alınır, yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.

6.2.5. On-line yapılan teorik test sınavlarının değerlendirmesi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilerek sınav anında puanlama yapılır.

 

6.3. Performansa Dayalı Sınavlar

6.3.1. Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisinin ölçüldüğü sınavlardır.

6.3.2. Desen yazılımı kullanma şartı olan Ulusal Yeterlilik Birimlerinin performansa dayalı sınavları, bilgisayarda yazılım üzerinde (Nedgraphics, Simetri vb.)gerçekleştirilir.

6.3.3.  Desen programı kullanma şartı olmayan Ulusal Yeterlilik Birimlerinin performansa dayalı sınavları, basılı Sınav Setleri kullanılarak gerçekleştirilir.

6.3.4. Başvuru Formu’ nda seçtiğiniz kumaş tipi ve dokuma desen yazılımından sınava girersiniz.

6.3.5. Genel olarak performansa dayalı sınavlarda sizden beklenen:

 

Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3:

A3 Birimi P1 Örgü çizim sınavı: Formülü verilen temel örgüleri, desen kağıdı üzerinde oluşturmanız (çizmeniz) istenir.

A3 Birimi P2Analiz sınavı:Tek çözgülü-tek atkılı sistemdeki (tek katlı) kumaşın analizini yaparak analiz formunu doldurmanız istenir. İplik bilgisi gerektirmez.

A4 Birimi P1 Desen hazırlama sınavı:Dokuma desen yazılımında, verilen kumaş kalitesini, verilen desene uygulayarak üretim disketini hazırlamanız ve desen formlarını doldurmanız istenir. Loom/cast out bilgisi, iplik bilgisi ve çok katlı örgü bilgisi gerektirmez.

 

Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4:

A3 Birimi P1 Örgü çizim sınavı: Formülü verilen birleşik (çok katlı) örgüleri, desen kağıdı üzerinde oluşturmanız (çizmeniz) istenir.

A3 Birimi P2Analiz sınavı:Tek çözgülü-çok atkılı veya çok çözgülü-tek atkılı veya çok çözgülü-çok atkılı sistemdeki (çift katlı/çok katlı) kumaşın analizini yaparak analiz formunu doldurmanız istenir. İplik analizi de beklenir.

A4 Birimi P1Desen hazırlama sınavı:Dokuma desen programında, verilen kumaş kalitesini, verilen desene uygulayarak üretim disketini hazırlamanız ve desen formlarını doldurmanız istenir.  Loom/cast out bilgisi, iplik bilgisi ve çok katlı örgü bilgisi de gerektirir. Jakar dizimi/taharı bilgisi gerektirmez.

Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 5:

A3 Birimi P1 Örgü çizim sınavı: Formülü verilen birleşik (çok katlı) örgüleri, desen kağıdı üzerinde oluşturmanız (çizmeniz) istenir.

A3 Birimi P2Analiz sınavı: Tek çözgülü-çok atkılı veya çok çözgülü-tek atkılı veya çok çözgülü-çok atkılı sistemdeki (çift katlı/çok katlı) kumaşın analizini yaparak analiz formunu doldurmanız istenir. İplik analizi de beklenir.

A4 Birimi P1Desen hazırlama sınavı: İstenilen kriterlere uygun kumaş kalitesi tasarlamanız, dokuma desen yazılımında, verilen desene uygulayarak üretim disketini hazırlamanız ve desen formlarını doldurmanız istenir. Loom/cast out bilgisi, jakar dizim/tahar bilgisi, iplik bilgisi ve çok katlı örgü bilgisi de gerektirir.

 

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3:

A3 Birimi P1 Örgü çizim sınavı: Formülü verilen temel örgüleri, desen kağıdı üzerinde oluşturmanız (çizmeniz) istenir.

A3 Birimi P2Analiz sınavı:Tek çözgülü-tek atkılı sistemdeki (tek katlı) kumaşın analizini yaparak analiz formunu doldurmanız istenir. İplik bilgisi gerektirmez.

A4 Birimi P1Desen hazırlama sınavı:  Verilen desenin üretim planlarını hazırlamanız ve desen formlarını doldurmanız istenir. Desen yazılımı kullanımı, iplik bilgisi ve çok katlı örgü bilgisi gerektirmez.

 

Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4:

A3 Birimi P1 Örgü çizim sınavı: Formülü verilen birleşik (çok katlı) örgüleri, desen kağıdı üzerinde oluşturmanız (çizmeniz) istenir.

A3 Birimi P2Analiz sınavı: Tek çözgülü-çok atkılı veya çok çözgülü-tek atkılı veya çok çözgülü-çok atkılı sistemdeki (çift katlı/çok katlı) kumaşın analizini yaparak analiz formunu doldurmanız istenir. İplik analizi de beklenir.

A4 Birimi P1Desen hazırlama sınavı:   Verilen kumaş kalitesini, verilen desene uygulayarak üretim planlarını hazırlamanız ve desen formlarını doldurmanız istenir. İplik bilgisi ve çok katlı örgü bilgisi de gerektirir. Desen yazılımı kullanımı gerektirmez.

 

Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 5:

A3 Birimi P1 Örgü çizim sınavı: Formülü verilen birleşik (çok katlı) örgüleri, desen kağıdı üzerinde oluşturmanız (çizmeniz) istenir.

A3 Birimi P2Analiz sınavı:  Tek çözgülü-çok atkılı veya çok çözgülü-tek atkılı veya çok çözgülü-çok atkılı sistemdeki (çift katlı/çok katlı) kumaşın analizini yaparak analiz formunu doldurmanız istenir. İplik analizi de beklenir.

A4 Birimi P1Desen hazırlama sınavı:İstenilen kriterlere uygun kumaş kalitesi tasarlamanız, dokuma desen yazılımında, verilen desene uygulayarak üretim planlarını hazırlamanız ve desen formlarını doldurmanız istenir. Desen yazılımı kullanımı ,iplik bilgisi ve çok katlı örgü bilgisi de gerektirir.

 

6.3.6. Performansa dayalı sınavların değerlendirmesi, sınav görevlilerinin sınav anında doldurduğu kontrol listelerive adayların sınav esnasında oluşturduğu tüm kanıtlar (formlar, bilgisayar dosyaları, üretim planları vb.) üzerinden yapılır ve puanlandırılır. Bilgisayar dosyalarının kopyaları üzerinden değerlendirme yapılır, aday tarafından oluşturulan orijinalleri garanti altındadır.

6.3.7. Uygulamalar eşit puanlı değildir. Doğru uygulama sayısı esas alınır, yanlış veya gerçekleştirilmeyen  uygulama sayısı dikkate alınmaz. Birden fazla veya uygunsuz şekilde gerçekleştirilen uygulamalar yanlış uygulama olarak değerlendirilir.

 

6.4. Sınav Planlaması

6.4.1. İlk belgelendirmede, teorik ve performansa dayalı sınavlar toplamda, bir tam ve bir yarım gün sürecek şekilde planlanır.

6.4.2. Sınav tarihleriniz  Aday Takip Sistemi’ne işlenir. Merkezin web sayfası Durum Sorgulama dan kendi giriş şifrenizi kullanarak sınav planı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

6.4.3. Sınav giriş bilgileri, tarih ve saatleriniz, sınav tarihinden en geç dört gün önce size e-posta yoluyla bildirilir. İşverenleri tarafından topluca başvuruda bulunulan adaylar için işverene ayrıca bildirilir.

6.4.4. Adaya bildirilen tarihi takiben iki gün içerisinde geri bildirimde bulunan adayın, sınav planına ilişkin değişiklik talebi değerlendirilir. Merkez’in imkanları dahilinde sınav planında değişiklik yapılabilir.

 

6.5. Sınav Sırasındaki Şartlar

6.5.1. Aday sınav görevlisinin uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadır.

6.5.2. Sınav anında kural ve şartları yerine getirmeyen veya hile ve kopya teşebbüsünde bulunan adayın sınavı, sonlandırılır; bu durumda adayın salonu terk etmesi gereklidir.

6.5.3. Sınav sonrasında kural ve şartları yerine getirmediği veya hile ve kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen  adayın sınavı geçersiz sayılır.

6.5.4. Adayın sınavının sonlandırılmasına veya bir soruya veya sınava ilişkin başka bir duruma itiraz ve şikayet hakkı vardır. Sınav süresinden kayıp yaşanmaması amacıyla, İtiraz Ve Şikayet Formu sınav bitiminde doldurulur.

6.5.5. Adaylar sınav salonunda sınav görevlisi tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Adaylar kimliklerini görünür bir şekilde masa üstüne koyar. Kimlik, TCK numarasını ve adayını fotoğrafını içermelidir.

6.5.6. Adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır.

6.5.7. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, taşınabilir disk, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında bunları getirmiş olan adaylar,  kapatmak ve erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

6.5.8. Sınav başlangıcından 30 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmaz.

6.5.9. Bilgisayarlı performans sınavlarında, yanlış ortama yapılan kayıtlar, puanlandırmaya dahil edilemez ve bu durumun sorumlusu adayın kendisidir.

6.5.10. Merkez tarafından sağlanan hesap makinesini kullanmak serbesttir.

6.5.11. Adayların sınav sırasında kullanacakları tüm malzemeler (cetvel, makas, lup, vb.) merkez   tarafından sağlanır. Adayların, kalem ve silgi dışında, kendi malzemelerini kullanmaları yasaktır.

6.5.12. Sınav görevlisinden herhangi bir konuda açıklama istenebilir; ancak sınav görevlisi açıklamayı tüm adayların duyabileceği bir sesle yapar. İstenen açıklama, herhangi bir sınav sorusuna cevap niteliği taşımamalıdır.

6.5.13. Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken aday için başvuru sırasında belirtilmiş özel ihtiyaçlar varsa karşılanır.

6.5.14. Adayın sınava ilişkin herhangi bir materyali (çalışma sayfaları da dahil) sınav salonundan çıkarması yasaktır.

6.5.15. Sınav Katılımcı İmza Formuile adayların ve sınav görevlilerinin sınava katılımı kayıt altına alınır. Sınav esnasında kamera kaydı yapılır.

6.5.16. Sınav sonunda adaylara anket uygulanır.

 

6.6. Soru veya Sınav İptali

6.6.1. Sınav esnasında sınav iptalini gerektirecek elektrik kesintisi, sistem çökmesi, kopya-hile teşebbüsü vb. durumlara engel olacak tedbirler, Merkez tarafından alınır. Ön görülemeyen sebeplerle sınav iptali durumunda, yeni bir sınav planı ile adaylara yeniden sınava girme  hakkı tanınır.

6.6.2. Sınav esnasında kopya-hile teşebbüsünde bulunan adayın sınavı, sınav görevlisi tarafından sonlandırılır.

·          Aday ödemiş olduğu  ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav planına dahil edilmez. Aday, durum hakkında İtiraz ve Şikayet Formu nu doldurma hakkına sahiptir.

·          Toplu kopya çekme veya sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun oluşması durumunda tüm adaylar için sınav  iptal kararı verilir.

6.6.3. Sınav gerçekleştikten sonra, tespit edilen bir uygunsuzluk veya usulsüzlük durumunda, ilgili adayın/adayların sınavı ya da tüm sınav iptal edilebilir. Hakkında usulsüzlük tespit edilmemiş adaylara yeni bir sınav planı ile yeniden sınava girme  hakkı tanınır.

a) Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptali durumunda, adaylar bilgilendirilir, yeni sınav planı adaya ve ilgili personele iletilir. Merkez kaynaklı, sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir hakkını kaybetmez.

b) Sınav sırasında bilgisayarlı sistemde yaşanan (resmin görüntülenmemesi, metnin bir kısmının olmaması vb.) bir teknik sorun veya sınav setlerindeki hatalar tespit edilirse, söz konusu sorular sınav sırasında veya sonrasında iptal edilebilirler. Eğer iptal işlemine sınav sırasında karar verilirse bu durum katılımcılara ilan edilir ve ilgili soruya cevap vermekzorunda olmadıkları bildirilir.

c) Sınav sırasında veya sonrasında iptal edilmiş sorular ve/veya uygulamalar değerlendirme dışı tutulur.

 

7. Belge Kullanım Hakkı ve Şartları

7.1. Sertifikaya Hak Kazanma

 

7.1.1. Adayın, sertifika almaya hak kazanabilmesi  için, Ulusal Yeterlilikde belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartları gereği sınava alındığı  tüm birimlerden(A1, A2, A3, A4) başarılı olması gerekir.

7.1.2. Adaysınav sonuçlarını ve sertifikaya hak kazanma durumunu, sınavdan sonra en geç 15 iş günü içerisinde Merkez’in web sayfası Durum Sorgulama’ dan öğrenebilir. Adayların, kendilerine verilen erişim şifrelerini kullanarak web sayfasından ilan edilen sonuçlara yalnız kendilerine ait olanlara ulaşabilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

7.1.3. Hak kazananlara TÜRKAK, MYK ve Merkez logolu Mesleki Yeterlilik Sertifikası verilir.

7.1.4. Adaya sertifikaları, MYK’ nın ön gördüğü süre içerisinde, Belge Teslim Tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir. Aday, ihtiyaç halinde Merkez’in web sayfası Durum sorgulama’ dan belge hakkını ispatlayabilir.

7.1.5. Sertifikalar, ilgili Ulusal Yeterlilik’ lerde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.

7.1.6. Sertifikayı almaya hak kazanmış adaylar ile Merkez arasında Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanması zorunludur. Merkez’ in web sayfası üzerinden Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi metnine ulaşılabilir.

 

7.2. Belgenin Askıya Alınması Ve İptali

 

7.2.1. Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen süre kapsamında askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin verilmez.

· Sertifika sahibi hakkında bildirilen hizmet alıcıların veya işverenlerin veya diğer kişilerin şikayetlerinin İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması.

· Sertifika sahibinin Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve Merkez logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,

· Sertifika sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları Merkez’e getirmemesi,

7.2.2. Belge durumu, Aday Takip Sistemi’ ne “Askıya alındı” ifadesiyle işlenir.

7.2.3. Sertifika sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür.

7.2.4. Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

· Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, sertifika sahibinin, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunmaması.

· Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için, sertifika sahibinin Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ şartlarını sağlamaması.

· Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için, sertifika sahibinin ilgili Ulusal Yeterlilik’ te gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlamaması.

7.2.5. Belge durumu, Aday Takip Sistemi’ ne “İptal” olarak işlenir.

7.2.6. Belgesi iptal edilen kişi,  on iş günü içerisinde belgenin aslını Merkez’e iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.

7.2.7. Yazılı uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

a)   Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal veya askı tarihi, ilgili taraflara duyurulmak üzere Merkez’in web sayfasında yayınlanır. Bu ilan aynı zamanda  üçüncü kişilerle ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır.

 

 

8. Yeniden Belgelendirme Şartları ve Hakları

8.1. Gözetim

6.5.1.

8.1.1. Sertifika sahipleri ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (14) Gözetim sıklığı’ na uygun olarak, 5 yıl içerisinde bir defa  gözetime tabi tutulur.(madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

8.1.2. Planlanan gözetim tarihleri, Aday Takip Sistemi’ ne işlenir.

8.1.3. Sertifika sahibinin belgelendirildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre dolmadan en az 1 yıl belgelendirme kapsamında  çalıştığına dair, iş akdi ve/veya fiili çalışma pozisyonu ve süresini gösterir bir belge istenir.

8.1.4. En az 1 yıl çalıştığını, kendisine tanınan süre içerisinde belgeleyen ve bir uygunsuzluk bulunmayan sertifika sahibinin belgesinin geçerliliği, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

8.1.5. En az 1 yıl çalıştığını, tanınan süre içerisinde belgeleyemeyen veya uygunsuzluk tespit edilen sertifika sahibinin belgesi, en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.

8.1.6. İşverenlerin, sertifika sahipleri hakkında uygunsuzluk şikayetinde bulunma hakları vardır. Şikayetin değerlendirilmesi sonucunda, gözetim faaliyetlerinin başlatılması kararı alınabilir.

 

8.2. Yeniden Belgelendirme

8.2.1. Sertifikanın geçerlilik süresi beş yıldır.

8.2.2. Yeniden belgelendirme faaliyeti için, ilgili  Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - Değerlendirme Yöntemi şartları esas alınır. (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’lere link verilmiştir)

8.2.3. En geç belgenin geçerlilik süresinin dolmasına iki ay kala sertifika sahibi bilgilendirilerek, belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir.

8.2.4. Sertifika sahibi, sahip olduğu sertifikayı aynen yenileme talebinde bulunabileceği gibi, eğer imkan var ise yatay ya da dikey geçiş (kapsam genişletme) başvurusu da yapabilir.

8.2.5. Belge geçerliliğinin ilk 5 yılı sonunda,  sertifika sahibinin belgelendirildiği tarihten itibaren en az 2 yıl belgelendirme kapsamında  çalıştığına dair, iş akdi ve/veya fiili çalışma pozisyonu ve süresini gösterir bir belge istenir.

8.2.6. 2  yıl çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyebilen sertifika sahibinden, iş vereni veya bir hizmet alıcısı tarafından doldurulmuş Gözetim Değerlendirme Formu  istenir.

8.2.7. Gözetim Değerlendirme Formu sertifika sahibi hakkında aşağıdaki maddelerin sorgulanmasını sağlayacak içeriktedir:

·  Belge kapsamındaki Ulusal Yeterlilik’ de yer alan öğrenme çıktılarını uygulayabildiği, 

· Sertifika Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun davrandığı,

· İş arkadaşları ve amirleri ile ilişkileri,

· Etik anlayışa ters tutumlarda bulunmadığı.

8.2.8. Gözetim Değerlendirme Formu ile performansı olumlu değerlendirilen ve bir uygunsuzluk tespit edilmeyen sertifika sahibinin belgesi, sınava gerek kalmaksızın 5 yıl dahauzatılır.

8.2.9. İki yıl çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyemeyen veya uygunsuzluk tespit edilen sertifika sahibinin belgesi, ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla,  5 yıl dahauzatılır.

8.2.10. Belge geçerliliğinin ikinci 5 yılı sonunda,sertifika sahibinin belgesi, Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla 5 yıl daha uzatılır.

8.2.11. Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlara katılan ve başarısız olan sertifika sahibinin belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

8.2.12. Sertifika sahibi belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirmemiş ise belgesi iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

8.2.13. Bir sertifika sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi, belge geçerlilik süresi içinde yeniden belgelendirme başvurusunda bulunabilir.

8.2.14. Gözetim ve yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlar  Aday Takip Sistemi’ ne işlenir. Sertifika sahipleri tüm süreci Merkez’in web sayfası Durum Sorgulama’ dan takip edebilir. Sertifika sahibine gözetim sonucuyla ilgili geri bildirimde bulunulur.

9. İtiraz ve Şikayet Hakkı

9.1. Adayların, sertifika sahiplerinin, işverenlerin ve üçüncü şahısların, her aşama ve durum ile ilgili itiraz ve şikayet hakkı vardır. İtiraz veya şikayet, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’’nde tanımlanmış süreler içerisinde yapılmalıdır.

9.2. Adli soruşturma gerektiren durumlarda, adli soruşturma için geçerli olan yasal zaman aşımı süresi dikkate alınır. İtiraz veya şikayetin resmiyet kazanması için, itiraz ve/veya şikayet sahibi, Merkez’den temin ettiği ya da web sayfasından ulaşabileceği  İtiraz Ve Şikayet Formunu doldurarak veya bir dilekçe ile itiraz ve/veya şikayetini yazılı olarak Merkez’ e ulaştırmalıdır. İtiraz veya şikayet gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

9.3. Tüm itiraz ve şikayetler, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre ele alınır.